Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

25 października 2021

W Powiatowej Przychodni Rodzinnej znajdującej się na terenie szpitala w Brodnicy można bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Darmowe szczepienia przeznaczone są m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów oraz pensjonariuszy DPS-ów. Przychodnia wykonuje także szczepienia przeciw grypie płatne dla osób spoza tych grup. Rejestracja w Przychodni Rodzinnej pod nr. tel. 56 668 91 96 lub 56 668 91 97

Szczegółowe określenie grup nieodpłatnego szczepienia przeciw grypie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  – zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  – zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  – hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  – oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. – tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)

Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.

Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 Dz.U. 2021 poz. 1581

Posted in Aktualności
19 października 2021

Informujemy, że ZOZ w Brodnicy przystąpił do realizacji rządowego programu Profilaktyka 40 Plus.

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci  (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Trzy pakiety badań

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Tryb zgłoszenia się do programu

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generują świadczeniobiorcy, po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego dalej „Ankieta 40 PLUS”, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie)

Posted in Aktualności
11 października 2021

W ramach prowadzonego projektu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ZOZ w Brodnicy zaprasza do współpracy ambitnych, kreatywnych ratowników medycznych. Atrakcyjne warunki pracy, elastyczny model dyżurów.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

7 października 2021

Pracownicy Szpitala Powiatowego w Brodnicy będą obsługiwać szczepionkobus, który od 11 października wyruszy w trasę do 8 gmin w powiecie brodnickim ze szczepieniami przeciwko Covid -19.

Poniżej prezentujemy harmonogram szczepień. Do szczepienia nie trzeba wcześniejszej rejestracji.

p.
GodzinaGminaMiejscowośćPołożenieKoordynator-gminakontakt
111.109:00-11:30Brodnica Gmina wiejskaSzczuce 34plac przy boisku Orlika w Szczuce 34Wiesława Jaranowskatel. 509 271 088 lub 665 593 271 e-mail: kierownik@gopsbrodnica.pl

211.1012:00-14:30Brodnica Gmina wiejskaSzabdaplac przy Szkole Podstawowej w Szabdzie
311.1015:00-17:00Brodnica Gmina wiejskaKarbowoplac przy świetlicy wiejskiej w Karbowie ul. Klubowa 25
112.109:00-13:00BrodnicaBrodnicana parkingu przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1 w BrodnicyMarta Szmidt514 973 249

e-mail:
mszmidt@ brodnica.pl
212.1014:00-17:00BrodnicaBrodnicana parkingu przy sklepie Marek- Supersam Hildebrandt R.M ul. Ceglana 18 w Brodnicy
113.109:00-13:00OsiekOsiekplac przy Urzędzie Gminy w OsiekuJola Staszewska503 441 003
e-mail:
j.staszewska@ gminaosiek.pl
213.1014:00-17:00OsiekStrzygiplac przy świetlicy wiejskiej w Strzygach
114.109:00-17:00ŚwiedziebniaŚwiedziebniaplac przy Urzędzie Gminy w ŚwiedziebniTeresa Fabiańska509 387 493 56 49 384 60
e-mail:
gmina@swiedziebnia.pl
115.109:00-12:00BartniczkaRadoszkiparking przy kościele w RadoszkachElżbieta Motylińska509 848 027 56 49 368 10
e-mail:
sekretariat@ugbartniczka.pl
Posted in Aktualności
6 października 2021

 ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej/USG,TK,RTG,MAMMOGRAFIA. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

1 października 2021

ZOZ SPZOZ w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 tel. 56-66-89-100, fax. 56-66-89-101,

e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespole Ratownictwa Medycznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa podstawowego) oraz udzielanie świadczeń transportowo-przewozowych a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziałach Szpitalnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespole Ratownictwa Medycznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa podstawowego) oraz udzielanie świadczeń transportowo-przewozowych a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziałach Szpitalnych. Miejsce udzielania świadczeń określone jest w zależności od rodzaju zawartej umowy odbywa się na terenie miasta Brodnica oraz całego kraju. Zespoły transportu stacjonują w siedzibie ZOZ SPZOZ Brodnica, ul. Wiejska 9.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia ( t.j. do 08.10.2021r.). Oferty należy złożyć w terminie do 08.10.2021r. do godz. 15:00 w formie pisemnej, papierowejna adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznychoraz podaniem swojego adresu zwrotnego. Termin wpłynięcia dokumentu do ZOZ SPZOZ Brodnica będzie uznany jako termin złożenia oferty. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, wraz z wymienionymi w treści wzoru dokumentami (lub ich kopiami).

Oferent jest związany z ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Ogłaszający konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w części lub w całości bez podawania przyczyny , przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentom w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do składnia protestu do Komisji konkursowej, a także odwołania do rozstrzygnięcia konkursowego składanego do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U. z 2021., poz. 711).

Druk oferty:

30 września 2021

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 01.10.2021 r., punkt pobrań “Drive Thru” będzie funkcjonować w następujące dni :
– poniedziałek, środa, piątek – testy RT-PCR i Testy antygenowe
– sobota, niedziela – tylko testy antygenowe

Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. 7:00 – 9:00.

Posted in Aktualności
28 września 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudnieni lekarza specjalistę chirurgii ogólnej.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

22 września 2021

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach
szpitalnych w okresie  epidemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy obowiązują następujące zasady:

Zasady dla odwiedzających

pacjentów zaszczepionych przeciw COVID-19 bądź po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID.

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19 ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (wykonanym nie wcześniej niż 48 godz. przed odwiedzinami),bądź przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i posiadają Unijny Certyfikat COVID.

c) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, nie dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, nie przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający zakłada fartuch ochronny.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

9. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu.

10. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

11. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w

oddziale, w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

12. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

13. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

14. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

15. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Zasady dla odwiedzających

pacjentów niezaszczepionych przeciw COVID-19, którzy nie przebyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiadają negatywnego wyniku testu*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID (reżim sanitarny wzmożony),

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający dezynfekuje ręce, zakłada fartuch ochronny i kieruje

się do odwiedzanego pacjenta.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W czasie wizyty odwiedzający zachowuje dystans min. 1,5 m.

9. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

10. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu, kontaktów twarzą w twarz.

11. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

12. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w oddziale,

w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

13. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

14. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

15. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

16. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Posted in Aktualności
15 września 2021

Pracownicy medyczni ZOZ w Brodnicy przeprowadzają szczepienia uczniów w wieku od 12 lat. Zaplanowane wcześniej szczepienia odbywają się w szkołach na terenie powiatu brodnickiego oraz w Powiatowej Przychodni Rodzinnej na terenie szpitala.

Uczniów można zapisywać na szczepienia w POZ ZOZ Brodnica, ul. Wiejska 9, INFOLINIA / REJESTRACJA 459 595 575 po połączeniu proszę wybrać 1

Młodzież w wieku 12-17 lat może otrzymać:

 • szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer przy zachowaniu odstępu 21 dni między dawkami. Pobierz ulotkę
 • szczepionkę Spikevax Moderny, przy zachowaniu odstępu 28 dni między dawkami. Pobierz ulotkę

Na szczepienie dziecka musi wyrazić zgodę rodzic. Czy dziecko może być zaszczepione, ostatecznie decyduje pracownik medyczny przed samym szczepieniem. Decyzję tę podejmuje w oparciu o kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego, który wypełnia rodzic.


Informacje Ministerstwa Zdrowia na temat szczepień uczniów.

Przygotowanie dziecka do szczepienia

Szczepienie nie wymaga jakichś specjalnych przygotowań, ale jest kilka rzeczy, o które warto zadbać:

 • postaraj się, aby Twoje dziecko wyspało się przed szczepieniem
 • zachęć dziecko do aktywności fizycznej przed szczepieniem (podobnie jak sen to dobrze wpływa na odporność)
 • dopilnuj, aby dziecko nie było na czczo i zjadło pełnowartościowy posiłek przed szczepieniem
 • nie odstawiaj samodzielnie przed szczepieniem leków, które regularnie przyjmuje Twoje dziecko – skonsultuj to z lekarzem.

Szczepionka to zastrzyk, więc jeśli Twoje dziecko boi się zastrzyków, omów z nim tę sytuację i porozmawiaj z wychowawcą.

Szczepienie w szkole

Szkoła umówi się z punktem szczepień na swoim terenie lub zapewni nastolatkom zorganizowane wyjście na szczepienie.

Co należy wiedzieć:

 • szczepionka jest podawana domięśniowo, najczęściej w lewy mięsień naramienny
 • po wykonanym szczepieniu dziecko musi odczekać w wyznaczonym miejscu 15 minut, to standardowe działanie, na wypadek  gorszego samopoczucia po szczepionce
 • dziecko musi być w maseczce
 • uprzedź dziecko, by nie zdejmowało od razu plastra po szczepieniu, niech odczeka do 30 minut
 • pełne szczepienie to dwie dawki szczepionki, więc szkoła umówi od razu termin drugiego szczepienia. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Nie obawiaj się niepożądanych odczynów poszczepiennych u Twojego dziecka. Występują one rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg. Objawy takie jak zaczerwienienie w miejscu wkłucia lub niewielka gorączka zazwyczaj ustępują w ciągu 1-3 dni. Możesz podać dziecku, jeśli się nieco gorzej poczuje, paracetamol, ale pamiętaj, by nie przekraczać dozwolonej dawki dziennej tego leku. W przypadku większego dyskomfortu lub pogorszenia stanu zdrowia skontaktuj się z lekarzem.

Unijny Certyfikat COVID

Po szczepieniu na Internetowym Koncie Pacjenta Twojego dziecka pojawi się Unijny Certyfikat COVID do pobrania. Ułatwia on podróżowanie po Europie, a także udział w imprezach i uroczystościach. W Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki.

Posted in Aktualności