Wyszukiwarka

NOWY SPRZĘT NA ODDZIALE REHABILITACJI

25 kwietnia 2024

W ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” w nowy sprzęt doposażony został także Odział Rehabilitacji.  Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

Zakupiono m.in: wyciąg lędźwiowy, poręcze do nauki chodzenia z torem przeszkód, szynę do stawu łokciowego, podnośnik pacjenta, aparat do pola magnetycznego, rehabilitacyjne rękawice robotyczne, kolumnę naścienną do treningu funkcjonalnego, urządzenie do krioterapii.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar