Wyszukiwarka

PROJEKTY UE

Zapewnienie bezpieczeństwa –  COVID-19 – II nabór

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 17.06.2021 roku zawarł umowę Nr COVID-19.02.02.16 z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych na czas COVID-19″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

W ramach ww. projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał kwotę 192 234,72 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 30 pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

————————————————————————————————————————

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 22.04.2020 roku zawarł umowę Nr DZ-9024.20.11.433.1.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu na realizację projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach ww. projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zakupił:

  • respiratory (4 szt.)

  • zamgławiacze (4 szt.)

  • kardiomonitory (1 szt.)

  • sprzęt do dezynfekcji powierzchni (1 szt.)

  • ambulans transportowy wraz z wyposażeniem (1 szt.)

  • pompy infuzyjne.

" 

 

W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych oraz kombinezonów ochronnych.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.

grafika

Zapewnienie bezpieczeństwa –  COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 30.10.2020 roku zawarł umowę Nr COVID.19.02.54 z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W ramach uzyskanego wsparcia Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przekazał kwotę 219 279,58 zł, 27 pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy. Dodatkowo, kwota 18 754,47 zł została przekazana na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZPO.


 

Wsparcie dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 21.07.2020 roku zawarł umowę Nr ROPS/GRANT/38/2020 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne , w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

W ramach uzyskanego wsparcia Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przekazał kwotę 75 462,50 zł, 31 pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

grafika

——————————————————————————————————————————-

Doposażenie ZOZ w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną

W dniu 24.08.2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Przedmiotem umowy jest udzielenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dofinansowania na realizację projektu pn. „ Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną”.
Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu wyposażenia placówki szpitala (Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy), co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej dzięki przeprowadzonej inwestycji sprawi , że zauważalny będzie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w powiecie brodnickim. Co za tym idzie , polepszeniu ulegną standardy opieki zdrowotnej w powiecie, podniesie się atrakcyjność społeczna powiatu brodnickiego poprzez znaczną poprawę warunków życia jego mieszkańców.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, dziecięcego oraz rehabilitacji. Obecnie użytkowany sprzęt i aparatura medyczna są przestarzałe i awaryjne i nie spełniają najnowszych wymagań. W związku z tym Szpital zdecydował się na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej i realizacji niniejszego projektu. Projekt jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych, uwzględniającą sytuację demograficzną i epidemiologiczną dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wartość wydatków przewidziana na realizację tego programu to 884.737,55 zł. z czego Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże dotację w wysokości 449 969,27zł.

W zakres zakupu na poszczególne oddziały wchodzą:

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
– Kardiomonitor -3szt.
– Aparat do znieczulania – 2szt.
– Narzędzia chirurgiczne – optyczne, histeroskopowe, manipulacyjne, umożliwiające wykonywanie zabiegów w Ginekologii i Położnictwie
– Zestaw morcelatora 1szt.
– Kardiotokograf– 1szt.

2. Oddział Neonatologiczny
– Aparat RTG – 1szt.
– Lampa do fototerapii – 1szt.
– Kardiomonitor -3szt.

3. Oddział rehabilitacji

– Ergometr cyklocentryczny – 1szt.
– Stół zabiegowy – 1szt.
– Stół do masażu -1szt.
– Stół do rehabilitacji – 2szt.
– Fotel terapeutyczny – 1szt.
– Cykloergometr rowerowy – 2szt.
– Rotor zespolony – 1szt.
– Leżanka do fizykoterapii – 4szt.
– Aparat do terapii skojarzonej -1szt.
– Lampa sollux – 2szt.
– Tablica do ćwiczeń manualnych -1szt.

4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologii i Pediatrii

– Pompa infuzyjna -20szt.

grafika

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

W styczniu 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy ruszył Program profilaktyczny -Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest  zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w szczególności obszarów uznanych za “białe plamy”) w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w badaniach profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS to 850 kobiet i 850 mężczyzn.

Wartość projektu: 1 195 032,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich : 1 015 777,20 PLN

Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które po zgłoszeniu się zostaną poddane bezpłatnemu badniu kolonoskopii. Program przewiduje także bezpłatne leki w ramach projektu, bezpłatne znieczulenie podczas badania oraz zwrot kosztów dojazdu.

Informacje i zapisy pod nr. telefonu: 56 668 92 39

Do pobrania: Dokumenty zgłoszeniowe

Accessibility Toolbar