Wyszukiwarka

Misja szpitala

Misja ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. R. Czerwiakowskiego

Polityka jakości szpitala wynika z jasno określonej misji, która brzmi następująco:
Kompleksowe i profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania Pacjentów w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu Brodnickiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala w myśl zasady

TWOJE ZDROWIE – NASZĄ MISJĄ

Realizując wyżej wymienioną Misję szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

CELE STRATEGICZNE ZOZ w Brodnicy
W ramach naszych celów strategicznych:
•    rozszerzamy zakres świadczonych usług medycznych zgodnie z przyjęta strategią i planami rozwoju,
•    identyfikujemy i minimalizujemy ryzyko związane z funkcjonowaniem szpitala i świadczonymi usługami medycznymi,
•    zamierzamy stworzyć podmiot leczniczy ochrony zdrowia o wysokim poziomie świadczonych usług, dostosowanej do potrzeb społeczności Powiatu Brodnickiego i otaczających go samorządów gminnych i powiatowych,
•    chcemy uzyskać i utrzymać wiodącą pozycję przez szpital na rynku usług medycznych w regionie Pojezierza Brodnickiego,
•    chcemy stale pozyskiwać Pacjentów,
•    chcemy stale pozyskiwać partnerów i interesariuszy do współpracy ze szpitalem,
•    zamierzamy systematycznie wprowadzać nowe technologie medyczne wynikające z zapotrzebowania pacjentów,
•    zamierzamy stale modernizować i rozwijać bazę terapeutyczno-diagnostyczną i ciągle dostosowywać do obowiązujących zewnętrznych wymagań prawnych i norm oraz wewnętrznych aktów normatywnych w celu prowadzenia działań szpitala w sposób etyczny

Polityka jakości ZOZ w Brodnicy
Nadrzędnym celem ZOZ w Brodnicy jest świadczenie usług medycznych w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu i zagrożenia życia, świadczenie całodobowej podstawowej opieki lekarskiej na jak najwyższym poziomie standardów jakości zgodnych z aktualną wiedzą oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów z jednoczesną dbałością o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, w przyjaznych warunkach i atmosferze dla przebywających w jednostce Pacjentów i ich rodzin oraz pracującego personelu.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym szpitalu jest wdrażany, utrzymywany i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001
Polityka jakości określona dla ZOZ w Brodnicy koresponduje z przyjętą strategią organizacji oraz potrzebami i oczekiwaniami Pacjentów.
Cele Polityki Jakości
Cele Polityki Jakości są następujące:
•    Kompleksowa, fachowa i troskliwa opieka nad Pacjentami na wysokim poziomie w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji,
•    Stałe podnoszenie jakości usług medycznych we wszystkich obszarach działalności szpitala zgodnie z oczekiwaniami Pacjentów,
•    Zadowolenie Pacjentów.
Realizacja Polityki Jakości
Politykę jakości realizujemy poprzez:
1.    Zaangażowanie Kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala i zatrudnionego personelu,
2.    Doskonalenie organizacji pracy i działań technicznych w celu zapewnienia świadczenia usług medycznych na optymalnym poziomie,
3.    Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych, fachowej i kompleksowej opieki odpowiadającej wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów na podstawie analizy oczekiwań i wymagań Pacjentów oraz zwiększanie dostępności do świadczeń,
4.    Zasoby niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością są identyfikowane i zapewniane.
5.    Wprowadzanie nowych metod leczenia i korzystanie z nowoczesnego sprzętu medycznego,
6.    Bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością ukierunkowanych na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,
7.    Poszanowanie godności osobistej i przestrzeganie Praw Pacjenta (w tym udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia)
8.    Monitorowanie poziomu zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz dążenie do poprawy satysfakcji Pacjentów
9.    Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych Pacjentów zgodnie z dobrą praktyką terapeutyczno-diagnostyczną ,
10.    Dążenie do poprawy satysfakcji pracowników poprzez ciągłe monitorowanie wskaźników zadowolenia,
11.    Stałe i systematyczne doskonalenie, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, umiejętności i świadomości zatrudnionego personelu oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznych i optymalnych warunków pracy,
12.    Dbanie o systematyczne szkolenie personelu dla zapewnienia wymaganych kompetencji. Skuteczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, co osiągamy poprzez regularne spotkania i szkolenia wewnętrzne, a także stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w szkoleniach zewnętrznych.
13.    Zaangażowanie personelu w działaniach na rzecz jakości poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów i motywowanie do wykonywania działań projakościowych,
14.    Aktywne włączanie personelu do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001,
15.    Kreowanie etycznych postaw personelu i wzmocnienie identyfikacji personelu ze szpitalem w celu uzyskania lojalności pracowników,
16.    Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania pochodzących z programów strukturalnych,
17.    Modernizacje posiadanej infrastruktury poprzez inwestycje, unowocześnianie bazy sprzętowej oraz aparatury medycznej poprzez zakupy u kwalifikowanych dostawców przy wykorzystaniu własnych i obcych, dodatkowych źródeł finansowania,
18.    Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w tworzeniu nowych i rozwoju istniejących systemów informatycznych,
19.    Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 ciągłe doskonalenie i rozwój jakości świadczonych usług leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszych Pacjentów,
20.    Zapewnienie ciągłego i efektywnego nadzoru nad zleconymi usługami wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne

Deklaracja Kierownictwa
Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania szpitala, wdrażamy i stale doskonalimy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.
W ramach tego systemu opracowujemy standardy, procedury i instrukcje wykonywania zadań, określamy szczegółowo mierzalne cele, monitorujemy stosowanie zasad.
Wdrażając i utrzymując System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i osiągania w efekcie zamierzonych celów. Przez przyjęty standard jakości budujemy wartość szpitala i jego pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Kierownictwo zapewnia warunki do tego, aby Polityka jakości była realizowana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji. Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji. Stanowi ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości. W zakresie realizowanej Polityki jakości jest stałe podnoszenie standardów świadczonych usług przy jednoczesnym monitorowaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów.
Zapewniam, że Dyrekcja, Kierownictwo i pracownicy ZOZ w Brodnicy zgodnie z Polityką Jakości dokładają wszelkich starań, by spełniać wymagania i oczekiwania pacjentów.
Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłego doskonalenia dla zapewnienia pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki. Wdrażany i funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001 jest stale doskonalony.
Dyrekcja ZOZ w Brodnicy jest świadoma odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości i deklaruje zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia, utrzymania i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Zobowiązuję się do zapewnienia środków i warunków do osiągnięcia zadeklarowanych celów i nadzorowania ich realizacji.
Dyrekcja Szpitala ZOZ w Brodnicy dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania weryfikuje Politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Wszyscy pracownicy ZOZ w Brodnicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązani do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

DSC04869

Accessibility Toolbar