Wyszukiwarka

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

21 lutego 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt na Oddział Chorób Wewnętrznych.

Zakupiono: ultrasonograf – echo serca z głowicą do wykonywania badania metodą przezprzełykową, bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych, ergospirometr, urządzenia do telemetrii kardiologicznej plus urządzenia wi-fi, scentralizowany nadzór kadriologiczny – 4 łóżka stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego, defibrylatorów Lifepak, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar