Wyszukiwarka

Kontakt

Telefony należą do zakresu numeracyjnego 56 66 89 XXX, gdzie XXX – nr wewnętrzny

Jednostki organizacyjne (rozwiń aby wyświetlić)
Administracja szpitala

INFOLINIA / REJESTRACJA 459 595 575

Sekretariat

Asystent dyrektora: Paulina Kalinowska
e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl
Sekretariat Dyrektora – 56 66 89 100
Fax – 101

Pion Ekonomiczno – Finansowy
e-mail: ksiegowosc@zozbrodnica.pl
Zastępca dyrektora ds. finansowych:  Beata Pesta – 108

Zastępca głównego księgowego: Regina Pokojska – 113

e-mail: rozrachunki@zozbrodnica.pl

Dział Księgowości – 116

Dział Kadr i Płac, rozliczenia umów cywilno-prawnych

Kierownik: Małgorzata Ślażyńska
e-mail: kadry@zozbrodnica.pl
Kadry – 110
Płace – 111

Sekcja Zamówień Publicznych – zakupów i konkursów

Kierownik: Lucyna Gruszkowska – 120

e-mail: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna

Kierownik: Cezary Skalski
e-mail: c.skalski@zozbrodnica.pl
Tel.  – 130, – 132

Dział Farmacji

Kierownik: Monika Kuchnicka-Rochna
e-mail: apteka@zozbrodnica.pl
Tel. – 122

Sekcja IT,  Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik: Jacek Grąbczewski
e-mail: it@zozbrodnica.pl rozliczenia@zozbrodnica.pl
Tel.: – 125 , – 128

Pielęgniarka Przełożona – p.o. Agnieszka Lindae-mail:  agnieszka.linda@zozbrodnica.pl
Tel. – 109

Pielęgniarka Epidemiologiczna – Agnieszka Antoszewska

e-mail: a.antoszewska@zozbrodnica.pl

Sekcja ds. statystyki i obsługi Rady Społecznej, składnica akt.Emilia Plechowska
e-mail: statystyka@zozbrodnica.pl
Tel. – 115

Inspektor ds. Obronności, BHP i PPOŻ

Piotr Boniecki

Stanowisko ds. optymalizacji majątku

Maciej Linda

Tel. – 215

Dział żywienia

Kierownik: Barbara Ostrowska

Tel. – 278

Ekipa Sprzątająca 

Kierownik: Bogusława Zeep

Tel. – 279

Prosektorium

Henryk Miłoszewski

Tel. – 260

Oddziały szpitalne
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Punkty przyjęć 1 – 198
Punkt przyjęć 2  – 199

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat – 255
Punkt Pielęgniarski – 135
Oddziałowa – 138
Ordynator -255
Gabinet Lekarski – 137

Oddział Chirurgii Ogólnej
Sekretariat – 141
Punkt Pielęgniarski – 140
Oddziałowa – 139
Ordynator – 142
Gabinet Lekarski – 144

Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Sekretariat – 184
Punkt Pielęgniarski – 180
Oddziałowa – 143
Ordynator – 183
Gabinet Lekarski – 183

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Punkt Pielęgniarski – 280
Oddziałowa – 282
Ordynator/Gabinet Lekarski – 281

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Sekretariat – 170
Punkt Położnych (Położniczy) – 174
Punkt Położnych (Ginekologia) – 175
Ordynator – 171
Gabinet Lekarski – 173
Oddziałowa – 172, Sala Porodowa – 117

Oddział Neonatologiczny
Ordynator/Gabinet Lekarski – 162
Punkt Pielęgniarski – 160
Oddziałowa – 170

Oddział Pediatryczny
Sekretariat – 155
Punkt Pielęgniarski – 150
Oddziałowa – 155
Ordynator/Gabinet Lekarski – 153

Oddział Wewnętrzny z Salą intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Sekretariat – 201
Punkt Pielęgniarski – 200
Oddziałowa – 203
Ordynator – 202
Sala”R” – 206
Gabinet Lekarski – 204

Blok Operacyjny
Dyżurka Pielęgniarek na Bloku – 250
Dyżurka Pielęgniarek poza Blokiem – 256
Oddziałowa – 251
Sala Wybudzeń i Sale Operacyjne – 254
Dyżurny Lekarz poza Blokiem – 281

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 6
Sekretariat/Oddziałowa
56 49 82 325
Punkt Pielęgniarski

56 64 98 041
Ratownictwo Medyczne
Dyspozytor Pogotowia – (CPR Toruń)  999

Przychodnia Rodzinna (POZ)
196 lub 197
Szkoła Rodzenia – 196

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)
193

Transport medyczny  –  192

Poradnie
Diagnostyka
Pracownia Endoskopowa
Rejestracja – 245Laboratorium Analityczne
Numer główny – 262
 Zakład Diagnostyki Obrazowej, RTG, TK, USG, MAMOGRAFIA
Rejestracja – 240
Pracownia RTG , technicy – 241
Gabinet Lekarski, opisownia – 243
Pracownia USG – 244
Pracownia  TK, technicy – 242
Pracownia MAMOGRAFIA – 246
Pion usługowy

Warsztat – 131
Prosektorium – 260
Apteka Szpitalna – 122
Sklep Medyczny – 270

Administrator strony www
Lokalizacja szpitala
Formularz kontaktowy

  Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dla osoby posługującej się językiem migowym.

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze Szpitalem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@zozbrodnica.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych, polegających na promocji  i  ochronie  zdrowia.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
  7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu.
  10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

  Accessibility Toolbar