Wyszukiwarka

Staże, praktyki

Formalności do odbycia praktyk

Warunkiem dopuszczenia do realizacji praktyk w ZOZ SP ZOZ w Brodnicy jest dostarczenie dokumentacji:

1. Porozumienie bądź umowa z uczelni bądź szkoły, w sprawie realizacji praktyk studenckich.

2. Orzeczenie bądź zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia bądź choroby zakaźnej, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych(kopia).

3. Orzeczenie bądź zaświadczenie o zdolności do wykonywania czynności praktycznych na stanowisku, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (kopia).

4. Wpis bądź zaświadczenie o przebytym szczepieniu p./WZW typu (kopia).

5. Potwierdzenie ubezpieczenia OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (kopia).

Dokumentację należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk u Pielęgniarki Przełożonej ZOZ SP ZOZ w Brodnicy.

Osoba podejmująca praktyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zobowiązana jest posiadać identyfikator, odzież oraz obuwie zamienne.

Procedura i wzór wniosku:

Accessibility Toolbar