Wyszukiwarka

Polityka prywatności (RODO)

Inspektor Ochrony Danych: Dariusz Skowera, email: iod@zozbrodnica.pl

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
godnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w
Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się
kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia opieki
zdrowotnej.
Dokładna podstawa prawna:
a) dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem
świadczenia,
w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację
danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach rejestracyjnych, czy w
gabinecie lekarskim – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
c) dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i
archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do
dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im
informacji o stanie zdrowia Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także:
a) innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym
z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności
opieki zdrowotnej,
b) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją
usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
zarządzanie organizacją Administratora,
w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu
diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym,
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w
dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz
zewnętrznym audytorom.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa/ Państwa dziecka danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich/ Państwa dziecka danych osobowych w
siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku35
Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z
wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
2. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres
przechowywania. Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator jako
podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w
sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z
wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować
odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki
zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Państwa/ Państwa dziecka dane osobowe.

Accessibility Toolbar