Wyszukiwarka

PROJEKTY UE i inne dofinansowania


Doposażenie i modernizacja SOR w ZOZ w Brodnicy oraz doposażenie i modernizacja pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w dniu 07.12.2023 roku podpisał umowę nr DOI/FM/SMPL/140/MDSOR/2023/692/417 z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „ Doposażenie i modernizacja SOR w ZOZ w Brodnicy oraz doposażenie i modernizacja pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR „

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał dotację w wysokości 3.527.582,00 zł.

Środki te pochodzą ze środków Funduszu Medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 3.603.447,69 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zmodernizowano SOR oraz zakupiono nowy sprzęt i aparaturę medyczną.

W ramach modernizacji SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR zrealizowano:

– założono klimatyzację w Pracowni Endoskopii

– naprawiono posadzkę i wymieniono PCV na podłodze w SOR

– wymieniono bramy wjazdowe na podjazd SOR

– założono cztery drzwi przesuwne w SOR

– założono dwoje drzwi w SOR

W ramach doposażenia SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR zakupiono:

– Aparaty EKG – 2 szt.

– Przewoźne kardimonitory – 2 szt.

– Wózki leżące transportowe – 4 szt.

– Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania

– Aparat RTG z ramieniem C

– Aparat USG

– Aparat do pomiaru parametrów krytycznych

– Defibrylatory – 2szt.

– Urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.

– Podgrzewacz do płynów infuzyjnych

– Aparaty do znieczulania – 2 szt.

– Mobilne RTG

– System do hipotermii terapeutycznej

– System ogrzewania pacjenta

– Łóżka intensywnej terapii – 5 szt.

– Lodówka do leków

– Diatermia

– Myjnia – dezynfektor

– Aparat USG z echo“Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

W dniu 27.10.2023 roku została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.093.2023 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej “Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”  w Toruniu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów. Zakres projektu dotyczy doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych:

-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Zakupiono: 17 łóżek ortopedycznych z automatyczną możliwością ustawiania położenia pacjenta oraz wyciągami ortopedycznymi, 2 wielofunkcyjne kardiomonitory umożliwiające monitorowanie oraz nadzór istotnych dla życia parametrów biologicznych pacjenta


-Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Zakupiono: nowoczesną platformę ACX z wirtualną rzeczywistością, rękawice rehabilitacyje Cynteract do terapii ręki przy pomocy gier, szynę rehabilitacyjną Artromot E2, bieżnię rehabilitacyjną, urządzenie do krioterapii Froozer, podnośniki pacjenta, szyny – wyciągi


-Oddział Pediatryczny

Zakupiono: wysokiej jakości USG z możliwością wykonania echa serca, najwyższej klasy inkubator z lampą do leczenia hiperbilirubinemii oraz z lampą zabiegową, łóżeczka dziecięce


-Oddział Neonatologiczny

Zakupiono: najnowocześniejszy system leczenia hiperbilirubinemii 360 stopni, dwa najwyższej kalsy inkubatory


-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakupiono: najbardziej zaawansowane w grupie defibrylatorów urządzenie Lifepak 15, kardiomonitor FX 3000MD- scentralizowany system nadzoru kardiologicznego wraz z pomiarem parametrów hemodynamicznych , łóżko intensywnej opieki medycznej z aytomatyczną możliwością ustawiania przechyłów bocznych oraz położenia pacjenta i scentralizowanym systemem ważenia, aparat do pomiaru z krwi parametrów krytycznych, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3


-Oddział Chorób Wewnętrznych z salą nadzoru kardiologicznego

Zakupiono: ultrasonograf – echo serca z głowicą do wykonywania badania metodą przezprzełykową, bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych, ergospirometr, urządzenia do telemetrii kardiologicznej plus urządzenia wi-fi, scentralizowany nadzór kadriologiczny – 4 łóżka stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego, defibrylatorów Lifepak, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3.


-Blok Operacyjny

Zakupiono: laparoskopy -flagowe modele firmy STRYKER, aparaty do znieczulenia Drager, histeroskop, mobilny RTG


-Oddział Ginekologiczno-Położniczy


-Pracownia Endoskopii

Zakupiono: dwie myjnie endoskopowe, dwie wieże endoskopowe do gastroskopii i kolonoskopii, szafę do przechowyania endoskopów w sterylnym środowisku, diatermię do zamykania naczyń


-Oddział Chirurgii Ogólnej.

Przedmiotem inwestycji jest zakup wyposażenia medycznego, dzięki któremu usługi zdrowotne staną się bardziej dostępne dla pacjentów regionu.

W ramach projektu zostanie zakupionych 137 sztuk różnego rodzaju sprzętu i aparatury medycznej.

Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”

W dniu 28.02.2018 roku została podpisana umowa partnerska nr WCF-II.433.UE.15/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Strony Umowy Partnerskiej postanawiają zrealizować wspólnie przedsięwzięcie, polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wspólnym wdrożeniu projektu pn.” Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” oraz zachowaniu jego trwałości.

Głównym celem projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnionych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia w procesie informatyzacji.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania TIK w życiu codziennym, wzrost uczestnictwa obywateli w życiu publicznym , a w konsekwencji polepszenie jakości życia obywateli regionu i podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych w regionie poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych. E-usługi mają na celu usprawnienie komunikacji na linii pacjent-podmiot leczniczy/podmioty lecznicze.

W dniu 27.09.2021 roku została podpisana umowa dotacyjna nr UM-DC.433.1.029.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu z siedziba w Toruniu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Wysokość dotacji wyniosła 362.872,14 zł, która została przeznaczona na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.

Zespół Opieki Zdrowotnej zaangażował środki własne w wysokości 64.036,26zł.

grafika


Zapewnienie bezpieczeństwa –  COVID-19 – II nabór

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 17.06.2021 roku zawarł umowę Nr COVID-19.02.02.16 z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych na czas COVID-19″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

W ramach ww. projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał kwotę 192 234,72 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 30 pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

 

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 22.04.2020 roku zawarł umowę Nr DZ-9024.20.11.433.1.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu na realizację projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach ww. projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zakupił:

  • respiratory (4 szt.)

  • zamgławiacze (4 szt.)

  • kardiomonitory (1 szt.)

  • sprzęt do dezynfekcji powierzchni (1 szt.)

  • ambulans transportowy wraz z wyposażeniem (1 szt.)

  • pompy infuzyjne.

" 

W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych oraz kombinezonów ochronnych.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.

grafika

Zapewnienie bezpieczeństwa –  COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 30.10.2020 roku zawarł umowę Nr COVID.19.02.54 z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W ramach uzyskanego wsparcia Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przekazał kwotę 219 279,58 zł, 27 pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy. Dodatkowo, kwota 18 754,47 zł została przekazana na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZPO.


Wsparcie dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dn. 21.07.2020 roku zawarł umowę Nr ROPS/GRANT/38/2020 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne , w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

W ramach uzyskanego wsparcia Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przekazał kwotę 75 462,50 zł, 31 pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Brodnicy.

grafika

——————————————————————————————————————————-

Doposażenie ZOZ w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną

W dniu 24.08.2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Przedmiotem umowy jest udzielenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dofinansowania na realizację projektu pn. „ Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną”.
Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu wyposażenia placówki szpitala (Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy), co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej dzięki przeprowadzonej inwestycji sprawi , że zauważalny będzie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w powiecie brodnickim. Co za tym idzie , polepszeniu ulegną standardy opieki zdrowotnej w powiecie, podniesie się atrakcyjność społeczna powiatu brodnickiego poprzez znaczną poprawę warunków życia jego mieszkańców.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, dziecięcego oraz rehabilitacji. Obecnie użytkowany sprzęt i aparatura medyczna są przestarzałe i awaryjne i nie spełniają najnowszych wymagań. W związku z tym Szpital zdecydował się na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej i realizacji niniejszego projektu. Projekt jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych, uwzględniającą sytuację demograficzną i epidemiologiczną dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wartość wydatków przewidziana na realizację tego programu to 884.737,55 zł. z czego Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże dotację w wysokości 449 969,27zł.

W zakres zakupu na poszczególne oddziały wchodzą:

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
– Kardiomonitor -3szt.
– Aparat do znieczulania – 2szt.
– Narzędzia chirurgiczne – optyczne, histeroskopowe, manipulacyjne, umożliwiające wykonywanie zabiegów w Ginekologii i Położnictwie
– Zestaw morcelatora 1szt.
– Kardiotokograf– 1szt.

2. Oddział Neonatologiczny
– Aparat RTG – 1szt.
– Lampa do fototerapii – 1szt.
– Kardiomonitor -3szt.

3. Oddział rehabilitacji

– Ergometr cyklocentryczny – 1szt.
– Stół zabiegowy – 1szt.
– Stół do masażu -1szt.
– Stół do rehabilitacji – 2szt.
– Fotel terapeutyczny – 1szt.
– Cykloergometr rowerowy – 2szt.
– Rotor zespolony – 1szt.
– Leżanka do fizykoterapii – 4szt.
– Aparat do terapii skojarzonej -1szt.
– Lampa sollux – 2szt.
– Tablica do ćwiczeń manualnych -1szt.

4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologii i Pediatrii

– Pompa infuzyjna -20szt.

grafika

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

W styczniu 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy ruszył Program profilaktyczny -Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest  zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w szczególności obszarów uznanych za “białe plamy”) w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w badaniach profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS to 850 kobiet i 850 mężczyzn.

Wartość projektu: 1 195 032,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich : 1 015 777,20 PLN

Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które po zgłoszeniu się zostaną poddane bezpłatnemu badniu kolonoskopii. Program przewiduje także bezpłatne leki w ramach projektu, bezpłatne znieczulenie podczas badania oraz zwrot kosztów dojazdu.

Informacje i zapisy pod nr. telefonu: 56 668 92 39

Do pobrania: Dokumenty zgłoszenioweAccessibility Toolbar