Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

13 kwietnia 2022

Dzięki staraniom brodnickiego szpitala program profilaktyki raka jelita grubego w ZOZ w Brodnicy został przedłużony o rok. Dzięki temu, badaniom będą mogły się poddać osoby z kolejnego rocznika, a także te, które z różnych przyczyn m.in. obostrzeń covidowych nie mogły tego zrobić do tej pory.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach oraz nie mają objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego. Dotyczy osób pracujących oraz pozostających bez pracy z przyczyn zdrowotnych. Świadczeniobiorcami są także osoby spełniające warunki:

– w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie badania genetycznego.

Cele programu:

– zwiększenie odsetka raków wykrywalnych we wczesnych stadiach zaawansowania

– zwiększenie odsetka wyleczenia

– obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego

– obniżenie umieralności na raka jelita grubego

– obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Program trwa do końca marca 2022 roku. Ilość badań jest ograniczona, tak więc już zachęcamy do rejestrowania się. Badanie jest bezpłatne. Stosuje się znieczulenie, także bezpłatne. Zwracane są również koszty dojazdu.

Informacje i zapisy pod nr tel.: 56 668 92 39

Posted in Aktualności
11 kwietnia 2022
Posted in Aktualności
5 kwietnia 2022
  • ZOZ w Brodnicy zatrudni ELEKTRORADIOLOGA

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

Posted in Aktualności
28 marca 2022

W naszym szpitalu zmodernizowana została pracowania RTG, w której obecnie funkcjonować będzie nowoczesny zautomatyzowany aparat rentgenowski. Modernizacja była możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1500 000 zł oraz wkładzie własnym szpitala w zakup w wysokości 91 730,04 zł. Nowy aparat charakteryzuje się mniejszym promieniowaniem, a przy tym dokładniejszym wykonywaniem zdjęć. Ustawianie aparatu odbywa się przy pomocy pilota, obsługująca urządzeni osoba nie musi więc wchodzić do pomieszczenia gdzie znajduje się aparat.

W najbliższej przyszłości, zakupiony zostanie także nowocześniejszy tomograf komputerowy.

Posted in Aktualności
24 marca 2022

Informujemy, że z dniem 26.03.2022 zmianie ulegną godziny funkcjonowania Drive Thru.

Punkt będzie czynny :

Poniedziałek : 7:00 – 9:00

Wtorek : 7:00 – 9:00

Środa : 7:00 – 9:00

Czwartek : 7:00 – 9:00

Piątek : 7:00 – 9:00

Sobota : 7:00 – 9:00

Niedziela 7:00 – 9:00

Posted in Aktualności
24 marca 2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia pracownikom wg art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, ZOZ Brodnica ustalił dzień 25.03.2022 r. dniem wolnym za dzień 01.01.2022 r. Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOZ Brodnica w tym dniu będą udzielane tak jak w dniu wolnym od pracy z wyjątkiem świadczeń POZ i poradni specjalistycznych(zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń).

Posted in Aktualności
14 marca 2022


ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy o następujących specjalnościach:

lekarz do POZ Dziennej, Nocnej i Świątecznej
lekarz do SOR
lekarz chirurg
lekarz radiolog
lekarz chorób wewnętrznych

Atrakcyjne warunki pracy. Szpital nowy po rozbudowie.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

9 marca 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawykówżywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostępnia bezpłatny portalDiety NFZ, oraz prowadzi cotygodniową akcję „Środa z Profilaktyką” poświęconą profilaktycechorób i promocji zdrowia.


Portal Diety NFZ
Portal https://diety.nfz.gov.pl/ przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zdrowo sięodżywiać, schudnąć lub zmienić nawyki żywieniowe. Przygotowany został, w szczególności, zmyślą o pacjentach z chorobami przewlekłymi, dla których dieta jest również jednym z zaleceńlekarskich.
Oferujemy aktualnie 11 planów żywieniowych w różnych kalorycznościach przygotowanych nazasadach diety DASH. Dieta DASH nie tylko pomaga w walce z nadwagą i otyłością, ale takżeprzyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego, zapobiega jego rozwojowi, sprzyja poprawie wprzypadku zaburzeń lipidowych, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz choróbsercowo-naczyniowych. Na portalu są również jadłospisy zapewniające zdrowe, zbilansowaneposiłki dla seniorów oraz rodzin z dziećmi i młodzieżą w wieku od 4 do 17 lat.
Na portalu zamieszczone są e-booki terapeutyczne oraz kulinarne z pomysłami na zdrowesezonowe posiłki, a także filmy edukacyjne zachęcające do świadomych zakupów produktówspożywczych i czytania etykiet tych produktów. Wszelkie udostępnione materiały są bezpłatne.


Środa z Profilaktyką
Celem akcji jest promowanie badań profilaktycznych, zdrowego stylu życia, prawidłowegożywienia oraz aktywności fizycznej. Każda środa poświęcona jest innym zagadnieniomzwiązanym ze zdrowiem. Szczegółowo omawiany jest problem zdrowotny, czynniki ryzykawystąpienia i najważniejsze zalecenia, które warto podjąć, aby ograniczyć ryzykozachorowania.
Materiały przygotowywane w ramach akcji dostępne są w Salach Obsługi pacjentów OW NFZ,
zamieszczane są na stronie Akademii NFZ https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/, nakanale YouTube Akadem

Posted in Aktualności
8 marca 2022

Starostwo Powiatowe w Brodnicy realizuje zadania związane z dostępem mieszkańców powiatu brodnickiego do nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej.

Poniżej publikujemy listę instytucji, w których można otrzymać darmową pomoc prawną.

Posted in Aktualności
3 marca 2022

Do naszego szpitala napłynął dramatyczny e-mail z prośbą ukraińskich medyków ze szpitala w Kijowie o przekazanie sprzętu medycznego do ratowania życia. Listę potrzeb wskazała obrona terytorialna Ukrainy. Poproszono m.in. o narzędzia chirurgiczne służące do zaciskania tętnic w celu tamowania krwi oraz o opatrunki medyczne “mogą być z kończącym się terminem ważności, a nawet po”. W odpowiedzi na prośbę, Szpital Powiatowy w Brodnicy postanowił przekazać m.in. sprawny zestaw 5 kardiomonitorów ze stacją bazową, które niedawno zostały wycofane w naszym szpitalu ze względu na zmieniające się krajowe normy, zestaw narzędzi chirurgicznych oraz sporą ilość opatrunków i środków medycznych – 12 300 kompresów jałowych. W sumie 22 pozycje.

Wykaz przekazanych materiałów medycznych:

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar