Wyszukiwarka

Aktualności

1 lipca 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni lekarzy do SOR.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

24 czerwca 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia pracownikom wg art. 129 §1 i art. 130 §2 Kodeksu Pracy dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, ZOZ Brodnica ustalił dzień 25.06.2021 dniem wolnym za dzień 01.05.2021. Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOZ Brodnica w zakresie świadczeń w poradniach specjalistycznych w tym dniu będą udzielane tak jak w dniu wolnym od pracy z wyjątkiem świadczeń POZ, ambulatoryjnych badań TK oraz świadczeń w Poradni Okulistycznej.”

Posted in Aktualności
23 czerwca 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudni technika farmacji w Aptece Szpitalnej.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

23 czerwca 2021

Informujemy, że od dnia 28.06.2021 testy antygenowe pobierane będą w godzinach 7:00 – 9:00.
Punkt czynny będzie w godzinach 7:00 – 9:00.

Posted in Aktualności
22 czerwca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGARNICZONEGO NA SPRZEDAŻ

AKTYWA TRWAŁEGO MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY. – nr sprawy SZP.252.5.21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica – ogłasza – na podstawie art.701 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145 t.j.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz uchwały nr 10/2021 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 09.06.2021r.w sprawie wrażenia opinii dotyczącej sprzedaży pojazdu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

przetargu nieograniczonego

na sprzedaż aktywów wchodzących w skład majątku własnego zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.Marka i modelPodstawowe dane samochoduCena wywoławcza jednostkowa bruttoOferowana cena brutto w zł
Kol.ABCD
1Mercedes Benz (Sprinter)VIN: WDB90663315417021 Typ: 316 Rok produkcji: 2009r. Pojemność skokowa: 2143 cm3 Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 120 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 373 465 km Nr rejestracyjny :CBR 50V918 499,66 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………

1. Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt 4 nie mogą zawierać cen niższych niż cena wywoławcza brutto wskazana w kolumnie nr „C” powyższej tabeli.

2. Aktywo stanowiące przedmiot przetargu znajduję się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

3. W celu ustalenia terminu dokonania oględzin aktywa należy kontaktować się ze Specjalistą ds. zarządzania majątkiem (Pan Maciej Linda) tel. 606 875 534

4. Pisemne oferty na zakup aktywa należy składać do dnia 09.07.2021r. do godz 12:00 We Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica (sekretariat Dyrektora) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na zakup aktywa Szpitala w Brodnicy – nie otwierać przed dniem 09.07.2021r. godz 12:00)”

5. Otwarcie ofert nastąpi 09.07,2021r. o godz 12:10 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

6. Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta – powinna zawierać

1) formularz oferty wg załącznika nr 2,

2) kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu oferenta.

7. Sprzedający zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie podatki i opłaty z nabyciem przedmiotu przetargu i transportu nabywanego aktywa obciążają w całości nabywcę. Nabywca ruchomego aktywa powinien stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy aby dokonać zapłaty za zakupione aktywo (przelewem na rachunek bankowy), a następnie odebrać zakupione aktywo.

8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

16 czerwca 2021

Kontakt: kadry@zoz.pl

Prosimy, aby osoby zainteresowane ofertą przesłały dokumenty aplikacyjne
z treścią poniższej klauzuli:
“Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

12 czerwca 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej do POZ dziennego.

Kontakt: kadry@zoz.pl

Prosimy, aby osoby zainteresowane ofertą przesłały dokumenty aplikacyjne
z treścią poniższej klauzuli:
“Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

27 maja 2021

Obecna sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 wyraźnie pokazała, jak ważne dla zdrowia publicznego są szczepienia oraz rzetelna edukacja na temat ich roli i skuteczności działania.

Od początku epidemii na terenie powiatu brodnickiego zarejestrowano ponad 4850 zakażeń/zachorowań na COVID-19 oraz 121 zgonów.

Dzięki wykonanym szczepieniom nie notujemy obecnie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 oraz masowych, wielokrotnych ognisk m.in. u personelu służby zdrowia, pensjonariuszy domów pomocy społecznych, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego, nauczycieli, opiekunów w placówkach oświatowych i wychowawczych, pracowników dużych zakładów produkcyjnych oraz licznych ognisk rodzinnych.

W związku z możliwością zaszczepienia się osób młodych od 16 roku życia przeciwko COVID-19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy serdecznie prosi Szanownych Dyrektorów i Grono Pedagogiczne o zachęcenie młodzieży i ich rodziców do szczepień. Obecne szczepionki przeciwko COVID-19 zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej są bezpieczne i równocenne, są wielkim dobrodziejstwem i jedynym skutecznym sposobem na opanowanie zagrożenia i zahamowanie rozprzestrzenienia się wirusa poprzez przerwanie jego krążenia, a tym samym przerwanie łańcucha zakażeń i uzyskania odporności zbiorowiskowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy apeluje i gorąco zachęca do podjęcia tej odpowiedzialnej i solidarnej decyzji. Nasze zaszczepienie to nie tylko ochrona dla nas. Szczepiąc się przeciwko COVID-19 będziemy chronić naszych najbliższych – dziadków, rodziców, rodzeństwo i przyjaciół.

Pamiętajmy, że „nikt z nas nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni”.

Im większa liczba osób zaszczepionych, tym szybszy powrót do zniesienia obostrzeń i radykalnej poprawy jakości naszego życia. Musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy dalej żyć w odosobnieniu, czy może wolimy jednak wrócić na stałe do stacjonarnych zajęć w szkołach, do spotkań z bliskimi i przyjaciółmi, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, uczestniczyć w imprezach, pójść na koncert, wyjechać na wakacje, mieć swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów oraz innych form rekreacji, odejść od maseczek i wreszcie wrócić do bezpiecznego, szczęśliwego życia.

Dzięki szczepieniom możemy nie tylko zapobiec zachorowaniom na COVID-19, ale również unikniemy obecnie występujących chorób, które są skutkiem długofalowego stresu spowodowanego pandemią (depresji, cukrzycy, otyłości, alergii, choroby wrzodowej i innych chorób przewodu pokarmowego)

Wszelkie informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Pamiętajmy, że szczepienia są najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19, chronią życie i są szansą na życie!!!

(źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy)

Posted in Aktualności
25 maja 2021

Informujemy, że w związku z brakiem dystrybucji szczepionki Moderna punkt szczepień masowych w Brodnicy przy ul. Karbowskiej w dniach 29, 30, 31 maja oraz 1 czerwca będzie nieczynny.

Osoby zapisane na szczepienie w tych terminach zostaną powiadomione o nowym terminie szczepienia.

O mniejszej ilości dostarczonych do Polski szczepionek informują także media ogólnopolskie:

https://regiony.tvp.pl/53477171/do-polski-trafilo-o-10-tys-mniej-szczepionek-moderny-mniej-bedzie-tez-astryzeneki

 

 

Posted in Aktualności
21 maja 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudni dietetyka.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Prosimy, aby osoby zainteresowane ofertą przesłały dokumenty aplikacyjne
z treścią poniższej klauzuli:
“Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

 

 

Posted in Aktualności