Wyszukiwarka

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

26 stycznia 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt, który został zakupiony na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakupiono: najbardziej zaawansowane w grupie defibrylatorów urządzenie Lifepak 15, kardiomonitor FX 3000MD- scentralizowany system nadzoru kardiologicznego wraz z pomiarem parametrów hemodynamicznych , łóżko intensywnej opieki medycznej z mechaniczną możliwością ustawiania przechyłów bocznych oraz położenia pacjenta i scentralizowanym systemem ważenia, aparat do pomiaru z krwi parametrów krytycznych, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar