Wyszukiwarka

Gabinet edukacyjny

Edukacja przedporodowa

EDUKACJA PRZEDPORODOWA


Prowadząca edukacje:  położna Agnieszka Grubalska specjalista pielęgniarstwa położniczego
CELE:
1 Zminimalizowanie obaw przed porodem i opieką nad noworodkiem
-radzenie sobie z bólem i negatywnymi emocjami podczas porodu
2 Kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia i zdrowia
nienarodzonego dziecka
3 Zmniejszenie ryzyka zachorowania lub utraty ciąży.
4 Utrzymanie dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej ciężarnej poprzez
zagwarantowanie utrzymania ciąży, bezpiecznego porodu, połogu i opieki nad
noworodkiem
RAMOWY TERMIN EDUKACJI:
1x w tygodniu w okresie od 21 tygodnia ciąży do 31 tygodnia ciąży
2x w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do porodu
EDUKOWANI PACJENCI:
Kobiety ciężarne w okresie od 21 tygodnia ciąży do 31 tygodnia ciąży do porodu

MATERIAŁ EDUKACYJNY
Lekarz ginekolog sprawujący opiekę nad kobietą ciężarną powinien:
– poinformować ciężarną o możliwości korzystania z opieki położnej
podstawowej opieki zdrowotnej,
– w okresie pomiędzy ukończonym 21 tygodniem a 26 tygodniem ciąży
skierować kobietę do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w celu objęcia przez
nią edukacją przedporodową oraz opieką sprawowaną nad nią i dzieckiem w miejscu,
w którym będą przebywali po porodzie,
– odnotować w dokumentacji medycznej ciężarnej fakt skierowania jej do
położnej,położna podstawowej opieki zdrowotnej powinna potwierdzić objęcie
kobiety opieką w czasie ciąży i po porodzie dokonując wpisu do planu opieki
przedporodowej i karty ciąży swoich danych lub danych podmiotu wykonującego
działalność leczniczą.
Spotkania prowadzone są w grupach i indywidualnie na terenie szpitala, a ich czas
trwania to ok 1 godzina.
– Początek spotkań po 21 tygodniu ciąży do 31 tyg 1x w tygodniu
– 2x w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu porodu
Spotkania składają się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to
wykład, pogadanka i dyskusja. Na część praktyczną składają się ćwiczenia fizyczne,
nauka masażu, ćwiczenia oddechowe, pokazy plansz edukacyjnych, broszurki ,
poradniki, instruktaże oraz warsztaty np. kąpiel noworodka, właściwa technika
przystawiania dziecka do piersi, przewijania. Spotkania z lekarzem anestezjologiem,
fizjoterapeutką, ratownikiem medycznym, poznawanie topografii oddziału
położniczego i personelu. W czasie spotkań zaplanowana jest wizyta na bloku
porodowym. Celem tych spotkań jest zminimalizowanie obaw przed porodem i
opieką nad noworodkiem a temat narodzin aby stał się wyjątkowym wydarzeniem w
życiu młodych par.
Spotkania edukacyjne z położną to spotkania przygotowujące do porodu i
rodzicielstwa. Udział w spotkaniach jest dobrowolny. W przebieg spotkań
zaangażowani są wszyscy uczestnicy, to nie są tylko wykłady, stworzyłam tutaj
forum do wymiany doświadczeń, każdy może zadać pytanie, podzielić się swoimi
obawami czy wątpliwościami. Jestem tutaj po to aby pomagać.
Główne zadania programu edukacji przedporodowe
w zakresie wiedzy;
– dostarczenie wiedzy na temat fizjologicznych zmian w ciąży, a także na temat
porodu, połogu i opieki nad noworodkiem
– pobudzenie wyobraźni
– poznanie zasad odżywiania i wpływu na rozwój ciąży i dziecka
– przygotowanie do porodu i rodzicielstwa
– zachęcanie i przekonanie kobiety do przyjęcia aktywnej postawy w okresie
ciąży, w trosce o jej własne zdrowie
– poznanie czynników zwiastujących poród
– zapewnienie doradztwa laktacyjnego
w zakresie umiejętności:
– nauka radzenia sobie z trudnościami i dolegliwościami w ciąży
– właściwe zachowanie się podczas porodu
– kąpiel i przewijanie noworodka
– karmienia piersią
– I pomocy u dziecka
Każda kobieta objęta programem edukacyjnym ma założoną dokumentację, w której
skład wchodzi:
– Karta Opieki nad Kobietą Ciężarną
– Indywidualny Plan Edukacji
– Plan porodu
Podczas opracowywania planu porodu należy wziąć pod uwagę nieprzewidziane
okoliczności i konieczna jest wówczas modyfikacja wcześniejszych zapisów. Jednak
ustalenie takiego planu porodu pozwala w pewnym stopniu o decydowaniu kobiecie
o przebiegu porodu, daje możliwość wyboru


Cukrzyca

PROGRAM EDUKACJI OSÓB Z CUKRZYCĄ

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat cukrzycy typu 2.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 1. Przekazanie podstawowych wiadomości o cukrzycy.
 2. Powikłania w cukrzycy.
 3. Włączenie pacjenta do aktywnej współpracy w procesie samoopieki i samokontroli.
 4. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem.
 5. Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy.
 6. Stany ostre i przewlekłe w cukrzycy – objawy, postępowanie i zapobieganie.
 7. Nauka obsługi gleukometru.
 8. Kryteria wyrównania cukrzycy:
 • ustalanie docelowych wartości glikemii u pacjenta,

 • czynniki wpływające na „chwiejny” przebieg cukrzycy,

 • postępowanie w sytuacjach nieprawidłowych stężeń glukozy.

 1. ADRESACI PROGRAMU

Pacjenci z cukrzycą typu 2 świeżo zdiagnozowaną.

 1. REALIZATORZY PROGRAMU
 1. Pielęgniarka edukacyjna.
 2. Lekarz specjalista medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.
 1. TERMIN EDUKACJI

Edukacja prowadzona jest w piątek – jeden raz w miesiącu.

VI. MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE

 • plakaty,
 • broszurki,
 • przewodniki dla pacjentów dotyczące diety, znaczenia aktywności fizycznej,
 • ulotki

Nadciśnienie tętnicze

PROGRAM EDUKACJI PACJENTÓW

Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM (niestabilnym)

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zwiększenie wiedzy i świadomości pacjentów na temat nadciśnienia tętniczego.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 1. Przekazanie podstawowych wiadomości na temat nadciśnienia.
 2. Uświadomienie istoty choroby, powikłań, oraz zasad monitorowania wartości ciśnienia.
 3. Uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego.
 4. Zmniejszenie ilości stosowanych leków.
 5. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.
 1. ADRESACI PROGRAMU

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym (niestabilnym).

 1. REALIZATORZY PROGRAMU
 1. Pielęgniarka edukacyjna.
 2. Lekarz specjalista medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

V. TERMIN EDUKACJI

Edukacja prowadzona jest dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb.

VI. MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE

 • plakaty,
 • broszurki,
 • przewodniki dla pacjentów dotyczące diety, znaczenia aktywności fizycznej,
 • ulotki

Otyłość

PROGRAM EDUKACJI PACJENTÓW

Z OTYŁOŚCIĄ

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zwiększenie wiedzy i świadomości pacjentów na temat otyłości jako choroby społecznej.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy u pacjentów na temat zdrowego, zbilansowanego żywienia.
 2. Wskazanie istotnej roli aktywności fizycznej.
 3. Zmniejszenie odsetka występowania nadwagi i otyłości wśród pacjentów.
 4. Zmiana nawyków żywieniowych.
 5. Zwiększenie aktywności fizycznej.
 6. Zwiększenie świadomości pacjentów na temat następstw chorobowych otyłości.
 1. ADRESACI PROGRAMU

Osoby dorosłe i dzieci ze stwierdzoną otyłością.

 1. REALIZATORZY PROGRAMU
 1. Pielęgniarka edukacyjna.
 2. Lekarz specjalista medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub lekarz pediatra.
 1. TERMIN EDUKACJI

Edukacja prowadzona jest w środy.

VI. MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE

 • plakaty,
 • broszurki,
 • przewodniki dla pacjentów dotyczące diety, znaczenia aktywności fizycznej,
 • ulotki

Accessibility Toolbar