Wyszukiwarka

Korupcja szkodzi zdrowiu

7 września 2017

Brodnicki szpital przystąpił do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W świetle polskiego prawa zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia:

 • na jakim etapie procesu leczenia łapówka jest wręczana, w szczególności to, że jest ona wręczana po zakończonym leczeniu;

 • wartość materialna łapówki.

Łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np.: butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

Osoba, która wręczyła łapówkę może jednak uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli zawiadomi o okolicznościach zdarzenia organa ścigania (Policję, Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zawiadomienie o przestępstwie korupcji jest społecznym obowiązkiem każdego z nas. W interesie każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej jest, by korupcja zniknęła z naszego życia, dlatego powinniśmy podejmować działania zmierzające do jej ograniczenia.

Korupcja jest przestępstwem, które ma społecznie wysoką szkodliwość, gdyż uderza w cały system ochrony zdrowia. Uderza w dobro pacjentów, a tym samym szkodzi zdrowiu.

Korupcja

 • ogranicza dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej,

 • powoduje zakłócenia w systemie kolejkowym, gdyż wręczenie łapówki często prowadzi do przyśpieszenia uzyskania porady lekarskiej bądź zabiegu medycznego,

 • naraża cały system na straty finansowe,

 • powoduje, że pacjent płaci podwójnie za świadczenia, które przysługują mu bezpłatnie z tytułu opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,

 • podważa zaufanie do uczciwych członków personelu medycznego.

W rezultacie to my wszyscy płacimy za oszustwa i korupcję w ochronie zdrowia. Jej skutki dotykają każdego z nas, każdego uczciwego pacjenta i każdego uczciwego pracownika służby zdrowia. Dlatego wszyscy musimy powiedzieć korupcji stanowcze nie! Niech korupcja przestanie być rakiem systemu ochrony zdrowia.

Jeśli masz informacje o korupcji nie wahaj się zawiadomić o niej jak najszybciej właściwe organa ścigania. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć w dowolnej jednostce Policji, Prokuratury bądź do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pacjencie, nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Program jest strategią antykorupcyjną. Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez:

 • wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej,

 • zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

 

Jak realizowany jest Program


Program jest realizowany na czterech poziomach:

 1. koordynatorów (osoby w ministerstwach i urzędach centralnych, które są zaangażowane w jego realizację),

 2. grup roboczych (powoływane do realizacji zadań, które przewiduje Program),

 3. Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu (Zespołu),

 4. Rady Ministrów.


Zespół odpowiada za wdrożenie Programu, a jego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakie zadania są realizowane w ramach Programu


W ramach Programu realizowanych jest 19 zadań.

16 zadań dotyczy działań zapobiegawczych i edukacyjnych:

 • legislacyjnych,

 • zarządczych, w tym organizacyjnych oraz

 • edukacyjnych,


3 zadania odnoszą się do wzmocnienia zwalczania korupcji.

Dodatkowo Program zakłada podjęcie ponad 60 działań przez administrację rządową.

szczegóły: www.antykorupcja.gov.pl

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar