Wyszukiwarka

Zatrudnimy Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Poradni Rehabilitacyjnej oraz Zakładu Fizjoterapii.

3 marca 2022

ZOZ w Brodnicy zatrudni Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Poradni Rehabilitacyjnej oraz Zakładu Fizjoterapii. Atrakcyjne warunki pracy. Szpital nowy po rozbudowie. Poniżej wymagania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisku.

Poradnia rehabilitacyjna:

Wymagania dotyczące personelu:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji
medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny
fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,
lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i
balneoklimatologii, lub
3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie
specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i
medycyny fizykalnej, lub
4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii
urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i
traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii
– udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu
przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

1. Wymagania dotyczące personelu:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji
medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny
fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii
urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i
traumatologii narządu ruchu, lub
3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii,
4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,

2. Personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu
warunków wymaganych:
1) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,
lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i
balneoklimatologii;
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
lub balneologii i medycyny fizykalnej

Oddział dzienny:

1. Wymagania dotyczące personelu:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji
medycznej, lub medycyny fizykalnej
i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub
balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,
lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i
balneoklimatologii, lub
3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie
specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i
medycyny fizykalnej
– udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu
przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego), oraz
4) specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub magister fizjoterapii
– udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego
(równoważnik 1 etatu
przeliczeniowego), oraz
5)19) fizjoterapeuta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

Posted in Oferty pracy

Accessibility Toolbar