Wyszukiwarka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

29 grudnia 2021

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko –

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego w SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. O stanowisko mogą ubiegać się osoby:

– posiadające tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

– mogące udokumentować 8 lat pracy w zawodzie,

– oraz które złożą dokumenty określone w § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 2012 r. poz. 182).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z załącznikiem obejmującym przedstawienie przez kandydata koncepcji funkcjonowania w organizacji oraz przedstawienie roli ZOZ SPZOZ w Brodnicy w otoczeniu konkurencyjnym;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia);
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi a także o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu;
  7. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursami.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego w SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” oraz podaniem swojego adresu zwrotnego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 13.01.2022 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 (87-300), o godzinie 11.00 w sali budynku Ratownictwa Medycznego.

Informacje dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu oraz warunków pracy i płacy udzielane są w dziale kadr i płac na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe