Wyszukiwarka

Konkursy na stanowisko ODDZIAŁOWYCH

24 października 2017

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w porozumieniu z Okręgową Radą

Pielęgniarek i Położnych w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko:

– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego

– Pielęgniarki Oddziałowej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

– Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151,poz.8960 )

oraz złożyć dokumenty określone w § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.z 2012r.,poz.182). Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 19 dni od daty opublikowania ogłoszenia ( 23.10.2017r) na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy,87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 z adnotacją na kopercie „ Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału……../ oraz podaniem swojego adresu zwrotnego. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni.

Informacje dotyczące stanu prawnego , organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu oraz warunków pracy i płacy udzielane są w dziale kadr i płac na wniosek

Napisano w kategorii Aktualności, Oferty pracy